ژنراتورهای نوع Membrane

24گروه IGS یکی از تولیدکنندگان بزرگ مادول های غشایی فیبر توخالی(Hollow Fiber Membrane Modules)برای آبزدایی هوای فشرده و تولید نیتروژن می باشد. مادول های IGS نتیجه ی تلاش های گسترده ی R&D بوده و استانداردهای جدیدی را در هر دو حوزه ی عملکرد و کارایی موجب شده اند. فیبرهای توخالیMembraneگازها را با استفاده از اصل نفوذ گزینشی(Selective Permeation) در جداره ی Membrane، تفکیک می کنند. نرخ نفوذ هر گاز با قابلیت حل شدن آن در مواد membrane و نرخ پخش با حجم آزاد مولکولی در جداره ی membrane، تعیین می شوند. نرخ های نفوذ متفاوت این امکان را فراهم می سازند تا گازهای سریع، مانند بخار آب و اکسیژن، از گازهای کند، مانند نیتروژن، جدا شوند. هزاران فیبر توخالی membraneکنار هم قرارداده شده اند که به اصطلاح به آنها membrane bundles می گویند.

هواکاران انواع ژنراتورهای نیتروژن و اکسیژن نوع membrane را ارائه می دهد:

طراحي وب سايت بهینه سازی سایت طراحي سايت سئو سایت
skype indir euro truck simulator 2 indir program indir program download TeamViewer İndir program download son dakika haberler